În vederea corectei informări a opiniei publice, facem o serie de precizări legate de activitatea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) „ECONEAMȚ” și de contractul de delegare a serviciilor
de salubrizare din Zona 1 a proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor (SMID) în Județul Neamț.
În rândurile de mai jos explicăm pe larg care au fost principalele probleme apărute în cadrul licitației de atribuire a serviciilor de salubrizare din zona 1 SMID în Neamț. Din cauza contestațiilor repetate, sa depășit termenul de implementare, lucru care a condus la impunerea unor corecții financiare la nivel de proiect, situație care a fost soluționată în favoarea județului Neamț în primă instanță.
Odată încheiată procedura de licitație și contractul atribuit pentru zona 1 SMID către ofertantul declarat câștigător – asocierea S.C. CLEAN PREST ACTIV S.R.L. și S.C. SALUBRIS S.A., a apărut o nouă
problemă și anume scrisoarea de garanție de bună execuție care, independent de ADI „ECONEAMȚ”, s-a dovedit a fi neconformă. Drept urmare, Banca Națională a României a sesizat Parchetul European
referitor la emitentul garanției de bună execuție, nicidecum cu privire la activitatea A.D.I. „ECONEAMȚ”. De asemenea, precizăm că președintele ADI „ECONEAMȚ”, în data de 06.02.2023, a
transmis o sesizare la parchetul de pe lângă Tribunalul Neamț în legătură cu instrumentul de garantare prezentat și declarațiile însoțitoare.
Prezentăm mai jos, cronologic, elementele apărute la nivelul licitației pentru atribuirea serviciilor de salubrizare din Zona 1 SMID:
1. A treia licitație pentru atribuirea serviciilor de salubrizare din Zona 1 SMID a fost inițiată în data de 28.11.2021. La fel ca și la precedentele licitații, operatorul de salubritate din mun. Piatra-Neamț, S.C.
BRANTNER SEVICII ECOLOGICE S.R.L., a fost singurul contestator al documentației de atribuire; singura diferență față de precedentele licitații este că acesta a înțeles să participe și în calitate de
ofertant la prezenta licitație și nu numai în calitate de contestator. Cele 8 runde de contestații (câte 4 contestații la CNSC – Consiliul Național pentru Soluționarea Contestaților și încă 4 plângeri la Curtea
de Apel Bacău) la 3 licitații au însumat sute de zile de întârziere și suspendări ale procedurilor; la fiecare din cele 8 runde de contestații, cererea principală a operatorului de salubritate din mun.
Piatra-Neamț a fost o constantă: anularea procedurii de atribuire (!). Cu alte cuvinte, interesul principal al acestuia, în opinia noastră, nu poate fi interpretat a fi fost participarea la o procedură de
licitație concurențială ci suprimarea, cu orice preț, a acestei proceduri! O consecință a depășirii termenului de implementare a proiectului SMID, constând exclusiv în neatribuirea serviciilor de
salubrizare din Zona 1, a fost declararea ca neeligibile a unor cheltuieli în valoare totală de aproximativ 5 mil. lei (mai puțin de 5% din valoarea totală a proiectului). Județul Neamț a câștigat, la
2 Curtea de Apel București, în primă instanță, anularea corecției financiare, Curtea apreciind că proiectul a fost finalizat în termen, chiar dacă serviciile din Zona 1 nu au fost încă atribuite.
2. În cadrul licitației inițiate la data de 28.11.2021, au fost depuse 2 oferte: una de către operatorul S.C. BRANTNER SEVICII ECOLOGICE S.R.L. și una de către asocierea S.C. CLEAN PREST ACTIV S.R.L. și S.C. SALUBRIS S.A. Procedura de evaluare a ofertelor a început pe data de 10.05.2022 și a fost finalizată la data de 13.09.2022, dată la care Comisia de evaluare a ofertelor a întocmit Raportul final al procedurii. Subliniem faptul că, potrivit dispozițiilor legale aplicabile, rolul Comisiei de evaluare este exclusiv de a evalua ofertele depuse și încetează la data prezentării Raportului procedurii, respectiv data de 13.09.2022, semnarea și executarea contractului fiind atributul entității contractante și nu a ,comisiei de evaluare.
3. Revenind la Raportul procedurii finalizat la data de 13.09.2022, una din oferte a fost declarată câștigătoare, oferta operatorului Brantner fiind declarată neconformă. Atât contestația Raportului
procedurii la Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor cât și plângerea formulată la Curtea de Apel au fost respinse de instanțele de judecată: evaluarea ofertelor a fost una legală,
oferta societății Brantner fiind în mod definitiv declarată „NECONFORMĂ”. Pentru o mai bună înțelegerea procesului de evaluare a ofertelor, vă invităm să dați curs lecturării deciziilor CNSC
(2390/C4/2340/14.11.2022) și a Curții de Apel Bacău (751/15.12.2022), ambele publicate în SEAP la prezenta procedură. Suntem convinși că acestea clarifică și răspund în mod exhaustiv la orice posibile
acuzații formulate în legătură cu procesul de evaluare a ofertelor.
4. După publicarea deciziei Curții de Apel Bacău, Raportul procedurii a devenit definitiv la data de 15.12.2022; președintele Asociației a convocat Adunarea Generală a Asociației pentru data de
22.12.2022. Conform hotărârii adoptate de Adunarea Generală și potrivit mandatelor acordate anterior de consiliile locale cu ocazia aprobării procedurii de licitație, a fost semnat contractul cu
ofertantul declarat câștigător – asocierea S.C. CLEAN PREST ACTIV S.R.L. și S.C. SALUBRIS S.A. Pentru claritate, întinderea mandatului acordat de consiliile locale a vizat aprobarea documentației de
atribuire și organizarea de către Asociație a procedurii de licitație publică, finalizată pe data semnării contractului. Orice intervenție juridică ulterioară asupra contractului (modificare, încetare înainte de
termen etc.) presupune respectarea regulii simetriei: este necesară respectarea mecanismului ce a condus la încheierea contractului, respectiv este necesar un mandat din partea asociaților și o
hotărâre a Adunării Generale a Asociației.
5. Potrivit contractului semnat, începând cu ziua următoare semnării, în data de 23.12.2022 începe o perioadă de mobilizare de 90 de zile lucrătoare, perioadă în care câștigătorul licitației trebuie să
îndeplinească o serie de obligații contractuale, așa cum este și cea a depunerii garanției de bună execuție, mai jos detaliată. În vederea evaluării activităților derulate în perioada de mobilizare, s-a
solicitat încă din data de 19.12.2022 (deci anterior chiar semnării Contractului) de la mun. PiatraNeamț, orașul Roznov și CJ Neamț (singurii proprietari a bunurilor din Contract) să nominalizeze
specialiști proprii pentru a face parte din comisia de evaluare a progresului mobilizării. Această comisie a fost numită abia în data de 16.01.2023, unul din proprietarii bunurilor întârziind
nominalizarea specialiștilor pentru aproape o lună. Concomitent cu semnarea contractului, 3 Președintele asociației a numit directorul executiv adjunct al aparatului tehnic să îndeplinească și atribuția de responsabil monitorizare a contractului.
6. Unul dintre elementele de bază ale contractului, este constituirea unei garanții de bună execuție (GBE), fie printr-o poliță de asigurare, fie printr-o scrisoare de garanție emisă de o instituție bancară.
Termenul prevăzut pentru constituirea GBE este de 5 zile lucrătoare, legislația permițând prelungirea acestui termen până la 15 zile calendaristice. Cu 1 zi înainte de expirarea termenului prelungit de
constituire a GBE (05.01.2023) asocierea câștigătoare a prezentat 2 draft-uri diferite de scrisori de garanție, precum și corespondența cu mai mulți asigurători referitoare la refuzul acestora de a emite
astfel de polițe. Directorul executiv adjunct, în calitate de responsabil de monitorizare a contractului, a avizat sub aspectul conținutului unul din drafturile scrisorii de garanție și, suplimentar, a solicitat
dovezi privind dreptul emitentului de a emite astfel de documente. Scrisoarea de garanție de bună execuție a fost prezentată în data de 06.01.2023, în ultima zi a termenului, fiind însoțită de o
declarație a emitentului privind dreptul de emitere a instrumentelor de garantare. Fiind vorba de o scrisoare de garanție bancară, singura autoritate abilitată legal să verifice capacitatea emitentului de
a furniza astfel de instrumente este Banca Națională a României. Aceasta a răspuns demersului inițiat de Primăria Piatra-Neamț (reprezentantă cu 2 membri în Comisia de evaluare), informându-ne, în
data de 01.02.2023, asupra faptului că emitentul GBE nu este autorizată să funcționeze ca instituție de credit, prin urmare BNR a sesizat Parchetul European cu privire la această speță. Asociația, prin
Comisia de evaluare a progresului în perioada de mobiliare, a luat imediat act de adresa BNR, în data de 03.02.2023 solicitând explicații asociației câștigătoare, respectiv solicitând și un punct de vedere
de la Agenția Națională pentru Achiziții Publice în legătură cu procedura de urmat în situația intervenită prin nevaliditatea GBE. Suplimentar, președintele Asociației, în data de 06.02.2023, a
transmis o sesizare la parchetul de pe lângă Tribunalul Neamț în legătură cu instrumentul de garantare prezentat și declarațiile însoțitoare. Cu această ocazie subliniem faptul că BNR a sesizat
parchetul European referitor la emitentul GBE, nicidecum cu privire la activitatea A.D.I. „ECONEAMȚ”.
7. Cu referire la situația descrisă mai sus, Comisia de evaluare a progresului în perioada de mobilizare a întocmit un raport de evaluare, însoțit de concluzii și recomandări, raport pe care președintele
Asociației l-a transmis spre aprobare în Adunarea Generală – organul de conducere al Asociației. Întrucât pentru aprobarea acestui raport, respectiv însușirea concluziilor acestuia, presupune, în
simetrie cu procedura de aprobare/semnare a contractului, existența unor mandate din partea asociaților, președintele Asociației a solicitat aceste mandate tuturor UAT din Zona 1. Procedura de
adoptare a mandatelor presupune acordarea unui termen legal de 30 de zile consiliilor locale spre a se pronunța cu privire la acestea; urmare acestei proceduri, Adunarea Generală din Zona 1 a
Asociației este singura în măsură să adopte măsuri în legătură cu contractul de delegare a serviciilor de salubrizare.