În perioada 05.04 –08.04.2022, s-a desfăşurat Campania naţională pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată şi verificarea modului în care se respectă dispoziţiile legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă la angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniile fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase şi comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi produselor zaharoase, în magazinele specializate.

Obiectivele campaniei au fost:

 • identificarea şi combaterea muncii nedeclarate şi subdeclarate şi luarea măsurilor care se impun pentru determinarea respectării prevederilor legale de către angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniile verificate;
 • determinarea angajatorilor de a încheia contracte individuale de muncă pentru persoanele depistate fără forme legale de angajare şi de a le transmite în registrul general de evidenţă a salariaţilor în format electronic la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială angajatorul îşi are sediul social;
 • creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a angajaţilor din domeniile verificate în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale din domeniul relaţiilor de muncă şi securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatorii care desfăşoară activitate în aceste domenii, a prevederilor legale din domeniul  relaţiilor de muncă  şi a securităţii şi sănătăţii în muncă.

Au fost verificaţi 26 de angajatori.

În  domeniul relaţiilor de muncă au fost constatate 26 de neconformităţi   pentru care au fost dispuse  măsuri de remediere şi au fost aplicate 15 sancţiuni contravenţionale din care 3 amenzi în cuantum de 43.000 lei  şi 12 avertismente contravenţionale.

Inspectorii de muncă au identificat la doi angajatori, câte o persoană care presta muncă fără a avea încheiat contract individual de muncă în formă scrisă.

Deficienţele constatate în domeniul relaţiilor de muncă au fost următoarele:

 • primirea la muncă a unei persoane fără încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă, cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii ;
 • angajatorul nu a cuprins în contractul individual de muncă cu timp parțial repartizarea programului de lucru;
 • nu se respecta obligaţia de a ţine evidenţa orelor lucrate de salariaţi;
 • nu se respectau prevederile legale privind munca de noapte;
 • registrul general de evidenţă a salariaţilor era transmis cu date eronate;
 • regulamentul intern era incomplet;
 • nu se respecta obligaţia de acordare a repaosului saptămânal de 48 de ore consecutive.

În  domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost constatate 25 de neconformităţi   pentru care au fost dispuse  măsuri de remediere şi au fost aplicate 25 sancţiuni contravenţionale din care o amendă în cuantum de 3.500 lei şi 24 de avertismente contravenţionale.

Deficienţele constatate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost următoarele:

 • nu era acordat echipamentul individual de protecţie;
 • nu era asigurată verificarea instalaţiei de legare la pământ a echipamentelor tehnice acţionate electric;
 • nu erau efectuate inspecţile şi întreţinerile periodice a echipamentelor de muncă în conformitate cu cărţile tehnice;
 • nu era realizat controlul medical periodic al lucrătorilor;
 • nu erau semnalizate locurile de muncă periculoase;
 • nu era realizată o instruire corespunzătoare a lucrătorilor.