INFORMAŢII DE PRESĂ
În perioada 01-31.12.2018, activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ a avut ca obiectiv principal realizarea acţiunilor din Programul de acţiuni al Inspecţiei Muncii pe anul 2018, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr. 108/1999, republicată, Legii nr. 319/2006, modificată şi completată şi Legii nr. 53/2003, modificată şi completată.
A. ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN LUNA DECEMBRIE:
În această perioadă, s-au efectuat 235 de controale, ocazie cu care s-au constatat 262 deficienţe în domeniul relaţiilor de muncă şi al securităţii şi sănătăţii în muncă şi s-au dispus tot atâtea măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate, aplicându-se 68 de sancţiuni contravenţionale din care 3 amenzi în cuantum de 8.000 lei si 65 de avertismente.
I. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII ŞI SECURITĂŢII ÎN MUNCĂ ( SSM)
7 inspectori de muncă din cadrul compartimentului SSM au realizat 95 vizite de control şi evaluare la unităţi economice şi au aplicat în total 62 de sancţiuni contravenţionale.
Analiza situaţiei accidentelor de muncă:
La Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamţ au fost comunicate 18 evenimente , din care 15 cu incapacitate temporară de muncă (cădere la acelaşi nivel/de la mică înălțime, utilizarea necorespunzătoare a echipamentelor de muncă, accident de traseu) si 3 evenimente soldate cu deces( 1 eveniment in care victima a fost strivita de un echipament de munca, 2 evenimente in care victimele au fost lovite de arbori dezrădăcinaţi/aninaţi, arbori care s-au prabusit) .
II. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL RELAŢIILOR DE MUNCĂ( RM)
12 inspectori de muncă din cadrul compartimentului RM au controlat 140 de agenţi economici. Cu prilejul controalelor, au fost aplicate 6 sancţiuni contravenţionale, în cuantum de 8.000 lei, pentru încălcări ale Legii nr. 53/2003, modificată şi completată – Codul Muncii, H.G. nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă al salariaţilor.
Cu prilejul controalelor întreprinse în cursul lunii decembrie 2018, pentru nerespectarea prevederilor H.G. nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă al salariaţilor au fost dispuse 50 de măsuri, în sensul respectării dispoziţiilor legale referitoare la înregistrarea elementelor prevăzute la art. 3, alin. 2, lit. a – i din actul normativ menţionat, cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii. Nu au fost aplicate sanctiuni contraventionale.
B. EVENIMENTE DEOSEBITE CARE AU AVUT LOC ÎN LUNA DECEMBRIE:
I. In data de 20.12.2018 a avut loc la Centrul de Perfecţionare al AJOFM Neamt întâlnirea de lucru a Ministrului Muncii şi Justiţiei Sociale – dl. Marius Constantin Budăi cu reprezentanţii instituţiilor deconcentrate din judetul Neamt, subordonate ministerului. Cu ocazia întâlnirii au fost abordate mai multe subiecte, de interes pentru instituţia noastră, fiind,in primul rand, discuţia referitoare la situaţia zilierilor, care deşi lucreaza in cadrul unor raporturi de muncă (fara incheierea unui CIM), nu beneficiază de vechime in muncă şi nu au calitatea de asigurat in sistemul naţional de asigurari sociale şi nici in cazul asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale. Un alt subiect discutat s-a referit la munca nedeclarată şi consecinţele acesteia atât asupra lucratorilor cât şi a angajatorilor, punandu-se accentul pe acţiunile de informare şi prevenţie dar totodată şi pe atitudinea fermă a inspectorilor de muncă in cazul identificării muncii nedeclarate.
II. Şedinţa de lucru I.T.M. Neamţ – Consiliul Consultativ Tripartit
În data de 18.12.2018, ora 1100, la sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ s-a întrunit Consiliul Consultativ Tripartit constituit la nivelul inspectoratului. La sedinţă au participat atât membrii desemnaţi ai organizaţiilor sindicale şi patronale, cât şi reprezentanţii Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ. Participanţii au fost informaţi cu privire la apariţia unor acte normative care prezintă interes şi anume:
 HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 937 din 7 decembrie 2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;
III. Acţiunea nr. 6 din Programul Cadru al Inspecţiei Muncii – Campanie naţională privind verificarea respectării prevederilor referitoare la autorizarea funcţionării din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, conform H.G. nr.1425/2006, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 cu modificările şi completările ulterioare”
In anul 2018, au fost verificati 103 angajatori si au fost eliberate de catre ITM Neamt 162 certificate constatatoare. Pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la autorizarea functionarii din punct de vedere SSM, un numar de 58 angajatori au fost sanctionati cu 58 avertismente contraventionale.
IV. Acţiunea nr. 9 din Programul Cadru al Inspecţiei Muncii – Campanie naţională pentru verificarea respectarii prevederilor legale cu privire la conditiile de functionare si procedura de înregistrare a persoanelor juridice care îşi desfasoară activitatea pe teritoriul Romaniei ca agenţi de plasare a fortei de munca în străinătate.
În perioada 05-14.12.2018, s-a desfasurat Campania natională pentru verificarea respectării prevederilor legale cu privire la condiţiile de funcţionare si procedura de inregistrare a persoanelor juridice care isi desfasoară activitatea pe teritoriul Romaniei ca agenţi de plasare a forţei de munca in strainătate.
Au fost verificaţi 10 agenti economici, care la momentul controlului, nu desfășurau activitate de furnizare și management a forței de muncă. Nu au fost dispuse masuri privitoare la respectarea prevederilor Legii nr.156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate – republicată cu modificările și completările ulterioare si nu au fost aplicate sancţiuni contravenţionale.
Începând cu data de 05.03.2018 AGENTUL DE PLASARE efectuează în mod gratuit activităţi de mediere a cetăţenilor români în vederea angajării în străinătate, fără perceperea de la aceştia de comisioane, tarife sau taxe.
Conform prevederilor Legii nr.156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate – republicată cu modificările și completările ulterioare, activitatea de plasare forță de muncă în străinătate, o poate desfășura un agent de plasare a forţei de muncă persoană juridică.
Acesta are în principal următoarele obligații:
 să se înregistreze la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi are sediul;
 să aibă încheiate cu persoane juridice sau fizice, stabilite intr-un alt stat decât România, care au calitate de angajator conform legislației statului respectiv, contracte care conțin oferte ferme de locuri de muncă;
 să încheie cu solicitanții locurilor de muncă contracte de mediere;
 să efectueze activitățile de mediere și plasare în mod gratuit.
CONTRACTUL DE MEDIERE este un contract de natura civilă care se încheie de către agent cu cetățeanul român.
Acest contract de mediere trebuie să conţină: denumirea angajatorului din străinătate/țara pentru care se face medierea în vederea angajării, adresă, număr de telefon/fax; descrierea muncii şi a condiţiilor de muncă, durata timpului de muncă, durata contractului de muncă, salarizare, condiţiile de transport, de locuit.
CONTRACTUL DE MUNCĂ
Agenţii de ocupare a forţei de muncă au obligaţia de a asigura încheierea contractelor de muncă dintre cetăţenii români şi angajatorii străini şi în limba română.
CAUȚI UN LOC DE MUNCĂ ÎN STRĂINĂTATE
 Verifică dacă agențiile care oferă locuri de muncă în străinătate sunt înregistrate la inspectoratul teritorial de muncă;
 Verifică cu atenție oferta locului de muncă;
 Verifică adresa și existența angajatorului străin pentru care ai optat;
 Citește cu atenție clauzele contractului de mediere;
 NU accepta cu ușurință ofertele de muncă prin intermediul anunțurilor on-line;
 Poți solicita un loc de muncă în străinătate și Agenției de șomaj, prin Rețeaua EURES.
ATENȚIONARE
 Persoanele fizice nu au dreptul să exercite activităţi de mediere;
 Nu accepta achitarea unor sume de bani cu titlu de garanții, întocmire ”curriculum vitae“, traducere documente, procesare acte sau consultanță;
 Plata către agentul de plasare a unor sume de bani, reprezintă un risc pentru persoana aflată în căutarea unui loc de muncă;
 Nu accepta să pleci la muncă în străinătate fără un contract de muncă sau forme legale de angajare acceptate în țara de destinație;
 Soluţionarea unor conflicte de muncă pentru nerespectarea contractului de muncă de către angajatorul străin, este de competența instituțiilor statului respectiv;
 Pentru informații suplimentare puteți solicita sprijinul Ambasadei României din țara respectivă, care vă poate îndruma cu privire la demersurile legale pe care le puteți urma.
Informaţii privind intermedierea și plasarea forței de muncă în străinătate, se regasesc pe site-ul institutiei noastre :
http://www.itmneamt.ro/ghiduri/avertisment-munca-in-strainatate.pdf
V. În luna decembrie 2018, inspectorii de muncă au participat la 1 şedinţă a comitetului de securitate şi sănătate în muncă organizată de 1 angajator cu peste 50 de lucrători, şedinţa în cadrul căreia a fost încurajată realizarea unui dialog real între partenerii sociali: patronat, sindicat/reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice, astfel încât lucrătorii să aibă posibilitatea de a solicita îmbunătăţiri privind securitatea şi sănătatea în muncă, de a oferi sugestii şi de a face propuneri, pentru crearea unor locuri de muncă sigure şi sănătoase.
VI. Noutati legislative
A. Conform prevederilor Hotărarii de Guvern nr. 937/07.12.2018 ( MOF nr. 1045/10.12.2018) pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată:
(1) Incepând cu data de 1 ianuarie 2019, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, prevazut la art. 164,alin.1 din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare, se stabileşte in bani, fara a include sporuri şi alte adaosuri, la suma de 2080 lei, pentru un program normal de lucru de 167,333 ore, pe lună, reprezentând 12,43 lei/oră.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), începând cu data de 1 ianuarie 2019, pentru personalul încadrat pe funcţii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime în muncă de cel puţin un an în domeniul studiilor superioare, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, fără a include sporuri şi alte adaosuri, se majorează de la 2.080 lei la 2.350 lei lunar, pentru un program normal de lucru de 167,333 ore în medie pe lună, reprezentând 14,044 lei/oră.
Conform dispoziţiilor art.260,alin.1 din Legea nr.53/2003, nerespectarea dispoziţiilor privind garantarea în plată a salariului minim brut pe ţară,se sanctioneaza cu amendă de la 300 lei la 2.000 lei.
B. Conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 114 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, incepand cu data de 29.12.2018, urmatoarele acte normative se modifică după cum urmează:
ART. 65 din OUG nr. 114/2018
Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 947 din 22 decembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 4, după alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatele (6)-(8), cu următorul cuprins:
“(6) O persoană nu poate presta activităţi în regim zilier mai mult de 120 de zile în decursul unui an calendaristic, indiferent de numărul de beneficiari, cu excepţia zilierilor care prestează activităţi în domeniul creşterii animalelor în sistem extensiv prin păşunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, activităţi sezoniere în cadrul grădinilor botanice aflate în subordinea universităţilor acreditate, precum şi în domeniul viticol, pentru care perioada poate fi de 180 de zile în decursul unui an calendaristic.
(7) Beneficiarul nu poate utiliza o persoana mai mult de 25 de zile calendaristice în mod continuu în activităţile de tip zilier.
(8) Dacă activitatea depusă de zilier necesită o perioadă mai mare decât cea prevăzută la alin. (7), acesta poate fi utilizat pe bază de contract de muncă pe perioadă determinată.”
2. La articolul 13, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“ART. 13
(1) Munca necalificată cu caracter ocazional se poate presta în următoarele domenii prevăzute în Clasificarea activităţilor din economia naţională, actualizată:
a) agricultură, vânătoare şi servicii anexe – diviziunea 01;
b) silvicultură, cu excepţia exploatări forestiere – diviziunea 02;
c) pescuit şi acvacultură – diviziunea 03;”
3. La articolul 14 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
“ART. 14
(1) Următoarele fapte săvârşite de beneficiar şi zilier constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează:”
4. La articolul 14 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:
“i) nerespectarea de către zilier a prevederilor art. 4 alin. (6) se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei.”
5. La articolul 14, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(3) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.”
ART. 71 din OUG nr. 114/2018
(1) Prin derogare de la prevederile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2019, pentru domeniul construcţiilor, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte în bani, fără a include sporuri şi alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 17,928 lei/oră.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică exclusiv domeniilor de activitate prevăzute la art. 66 pct. 1 din prezenta ordonanţă de urgenţă.
a) angajatorii desfăşoară activităţi în sectorul construcţii care cuprind:
(i) activitatea de construcţii definită la codul CAEN 41.42.43 – secţiunea F – Construcţii;
(ii) domeniile de producere a materialelor de construcţii, definite de următoarele coduri CAEN:
2312 – Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate;
2331 – Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramic;
2332 – Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse pentru construcţii din argilă arsă;
2361 – Fabricarea produselor din beton pentru construcţii;
2362 – Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii;
2363 – Fabricarea betonului;
2364 – Fabricarea mortarului;
2369 – Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos;
2370 – Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei;
2223 – Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii;
1623 – Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie pentru construcţii;
2512 – Fabricarea de uşi şi ferestre din metal;
2511 – Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice;
0811 – Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii, extracţia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei şi a ardeziei;
0812 – Extracţia pietrişului şi nisipului;
711 – Activităţi de arhitectură, inginerie şi servicii de consultanţă tehnică;
Ioan Popescu
Inspector şef