CLASA PREGĂTITOARE 2019-2020

Înscrierea copiilor în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2019-2020 se face în conformitate cu prevederile Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2019-2020, aprobată prin OMEN nr. 3181/18.02.2019.

Pe site-ul inspectoratului școlar s-au afișat:
– Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2019-2020.
– Calendarul înscrierii.
– Proiectul planului de școlarizare pentru anul școlar 2019-2020.
– Circumscripțiile școlare.
– Lista centrelor de evaluare psihosomatică, perioada în care se va realiza evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2019 și pe care părinții doresc să-i înscrie în clasa pregătitoare în anul școlar 2019-2020, precum și programul de lucru(de luni până vineri, între orele 10-18).
– Model cerere-tip.
– Numărul telverde: 0 800 816 233(va funcționa în perioada 26 februarie-19 aprilie 2019, după următorul program: luni-joi, 8-16.30, vineri 8-14).

1. NUMĂR CLASE: 192,63, din care:
– 166 clase cu predare în regim normal(clase de sine stătătoare);
– 19,63 clase cu predare în regim simultan;
– 3 clase alternativa educaţională Step by Step(2 la Școala Nicu Albu Piatra Neamț, 1 la Școala nr. 5 Piatra Neamţ);

– 3 clase învăţământ special(câte una la fiecare CSEI – Piatra Neamț, Roman, Tîrgu Neamț)
– 1 clasă învăţământ particular.

2. NUMĂR ELEVI: 4374, din care:
– 2806 în mediul rural (inclusiv 15 învățământ particular);
– 1568 în mediul urban(inclusiv 18 învățământ special).

3. ZIUA PORȚILOR DESCHISE

În scopul informării părinţilor cu privire la procesul de înscriere a copiilor în învăţământul primar, pentru anul şcolar 2019-2020, în perioada 26 februarie – 9 martie 2019, în toate unităţile de învăţământ în care se va desfăşura activitatea clasei pregătitoare, se va organiza Ziua porţilor deschise, zi în care părinţii, copiii şi alte persoane interesate pot vizita spaţiile destinate activităţilor la clasa pregătitoare şi vor putea purta discuţii cu personalul unităţii de învăţământ implicat în această activitate. Ziua în care se va desfăşura această activitate va fi stabilită de către conducerea fiecărei unităţi şcolare.
Pentru a facilita comunicarea dintre părinţi şi personalul didactic şi informarea familiilor privind oferta educaţională, la această activitate vor participa directorul/directorul adjunct al unităţii de învăţământ, cadrele didactice care predau la clasa pregătitoare în anul şcolar 2018-2019, reprezentanţi ai părinţilor elevilor care frecventează clasa pregătitoare în acest an şcolar şi alte persoane desemnate de conducerea unităţii de învăţământ.
Tot în aceeași perioadă se vor organiza, la nivelul învățământului preșcolar, întâlniri pentru informarea și consilierea părinților copiilor de grădiniță care vor fi cuprinși, în anul școlar 2019-2020, în învățământul primar.
Planificarea acestor activităţi se va realiza astfel încât să nu conducă la perturbarea procesului instructiv-educativ în unităţile şcolare.

4. EVALUAREA NIVELULUI DEZVOLTĂRII PSIHOSOMATICE
26 februarie – 20 martie 2019 – Realizarea evaluării nivelului dezvoltării psihosomatice, la solicitarea părinţilor/reprezentanților legali care doresc înscrierea în clasa pregătitoare, pentru anul școlar 2019-2020, a copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2019

La încheierea evaluării dezvoltării psihosomatice a fiecărui copil, rezultatul evaluării este comunicat, în scris, părintelui/ tutorelui legal instituit/reprezentantului legal care a solicitat evaluarea.

Rezultatul evaluării nu poate fi contestat. Copiii care, în urma evaluării, au primit rezultat pozitiv, vor putea fi înscriși în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2019-2020, iar cei pentru care evaluarea arată că dezvoltarea lor psihosomatică nu poate asigura parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare vor fi înscriși, în anul școlar 2019-2020, la grădiniță, în grupa mare.

25 martie 2018 – Transmiterea de către centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională a procesului-verbal în care sunt înscrise rezultatele evaluării psihosomatice din județ, către comisia județeană de înscriere a copiilor în învățământul primar

5. PRIMA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE: 4 – 22 martie 2019
a) Programul secretariatelor unităţilor de învăţământ: luni-vineri 8-18.
b) Părinţii/reprezentanţii legali vor putea completa online sau la unitatea de învăţământ cererea de înscriere; validarea accesteia se va face la secretariatul şcolii.
c) Documente necesare la înscriere:
– copie carte de identitate părinte;
– copie certificat de naştere copil.
Copiile vor fi certificate conform cu originalul de către secretariatul unităţii de învăţământ.

Părinţii divorţaţi depun la înscriere şi hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească şi unde a fost stabilită locuinţa minorului.

d) Se pot înscrie:
– copiii care împlinesc 6 ani până la 31 august 2019 inclusiv;
– copiii care împlinesc 6 ani între 1 septembrie-31 decembrie 2019, dacă în urma evaluării dezvoltării psihosomatice au primit rezultat pozitiv.
Părinții/reprezentanții legali au obligația să înscrie în clasa pregătitoare, anul școlar 2019-2020, copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2019, inclusiv.

6. A DOUA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE
1 aprilie 2019 – Comunicarea, prin afișare la unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborată de inspectoratul școlar.

2 aprilie – 8 aprilie 2019 – Depunerea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă

Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ aflată pe prima poziție în opțiunile privind înscrierea copiilor.

11 aprilie 2019 – Afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare

12 aprilie – 19 aprilie 2019 – Centralizarea și soluționarea de către inspectoratul școlar a cererilor părinților/ tutorilor legal instituiți/ reprezentanților legali ai copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ

Toate unitățile de învățământ au obligația de a oferi celor interesați informații referitoare la procedura de înscriere a copiilor în învățământul primar.

Inspectoratul Școlar Județean Neamț va lua măsurile necesare, prevăzute de lege, pentru a asigura accesul la educație al tuturor copiilor care trebuie să-și facă debutul în anul școlar 2019-2020.

Inspector școlar,
Prof. înv. primar Florin Dimon

 

 

Constituirea posturilor didactice/catedrelor, încadrarea personalului didactic titular/Proiectul de încadrare pentru anul școlar 2019-2020/ Etapele de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar

În perioada 21 ianuarie-22 februarie 2019 la nivelul unităților de învățământ/consorțiilor școlare, s-a derulat etapa de constituire a posturilor didactice/catedrelor la nivelul unităților de învățământ/consorțiilor școlare.

Etapele de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar se organizează conform Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2019-2020, anexă la OMEN nr.5460/12.11.2018 şi sunt, în ordinea în care se desfăşoară, următoarele:  (Proiectul de incadrare)

 1. a) constituirea tuturor posturilor didactice/catedrelor ca urmare a aplicării planurilor-cadru de învăţământ, a aprobării planurilor de şcolarizare și a ofertei educaționale;
 2. b) constituirea cu prioritate a normei didactice de predare-învăţare-evaluare pentru personalul didactic titular, în baza documentelor de numire/transfer/repartizare pe post/catedră, urmată de constituirea normei didactice de predare-învăţare-evaluare pentru cadre didactice debutante repartizate pe posturi publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată;
 3. c) întregirea normei didactice de predare-învăţare-evaluare pentru personalul didactic titular în două sau mai multe unităţi de învăţământ ori pe două sau mai multe specializări şi completarea normei didactice de predare-învăţare-evaluare a personalului didactic titular la nivelul unităţii/unităţilor de învăţământ în care este titular/consorțiuluişcolar;
 • 15 cadre didiactice au solicitat intregirea normei
 • 230 cadre didactice si-au completat norma didactica la nivelul unitatii
 1. d) soluţionarea cererilor cadrelor didactice titulare prevăzute la art. 48 alin. (2);
 • 1/3 cadre didactice si-au soluționat restrângerea de activitate
 1. e) stabilirea personalului didactic care îndeplinește condiţiile legale de pensionare la data de 1 septembrie 2019 şi a personalului didactic titular din învăţământul preuniversitar, cu gradul didactic I sau cu titlul științific de doctor, care se menţine în activitate ca titular peste vârsta de pensionare în anul şcolar 2019-2020;
 • 239 pensionabili:
 • 228 limita de varsta/3 la cerere, pensionare anticipată parțială/8 la cerere, pensionare anticipată
 • 66 barbati/173 femei
 • 139 femei au solicitat continuarea exercitarii CIM
 • 14 functii de conducere,indrumare,control
 • 35 cadre didactice mentinute
 1. f) stabilirea tuturor posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate şi publicarea acestora în vederea ocupării cu personal didactic;
 • Statistica posturilor/Anexa
 1. g) completarea normei didactice de predare-învăţare-evaluare a personalului didactic titular şi a cadrelor didactice debutante din învățământul preuniversitar de stat și particular prevăzute la art. 21 alin. (4) şi (6), cărora nu li se poate constitui catedra la nivelul unităţii/unităţilor de învăţământ în care sunt angajate pe perioadă nedeterminată/determinată sau la nivelul consorţiului şcolar, în baza documentelor de numire/transfer/repartizare pe post/catedră;
 • 120 cereri de completare
 • 54 nedeterminata
 1. h) transferarea personalului didactic titular şi a cadrelor didactice debutante din învățământul preuniversitar de stat și particular prevăzute la art. 21 alin. (4) şi (6), înscrise la examenul național pentru obținerea definitivării în învățământ, sesiunea 2019, disponibilizate prin restrângere de activitate, prin restructurarea reţelei şcolare sau prin desfiinţarea unor unităţi de învăţământ;
 • 32 posturi in restrangere de activitate.

        INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL,

     Prof. ELENA LAIU

 

Inspector managementul resurselor umane,

prof. Cristinel Secară

 

 

 

 

 

 

CONFERINŢĂ DE PRESĂ, 28.02.2019

RECUNOAŞTEREA ŞI ECHIVALAREA PERIOADELOR DE STUDII EFECUATE ÎN STRĂINĂTATE

 

Începând cu dat de 15 martie 2018, în conformitate cu Ordinul de Ministru nr.3217/2018, dosarele pentru echivalarea perioadelor de studii efectuate în străinătate şi la organizaţiile furnizoare de educaţie, care desfăşoară pe teritoriul României activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară( clasele I-XII) înscrise în Registrul special  al Agenţiei Române de asigurare a Calităţii Învăţământului Preuniversitar, sunt primite şi evaluate de către inspectoratele şcolare.

Ordinul  nr.3217/2018 modifică şi completează Ordinul MECŞ nr. 5268/2015, precizând că, perioadele de studii efectuate în străinătate, care corespund ciclului superior al liceului ( clasele XI-XII), perioadele de studii de nivel profesional şi postliceal nefinalizate cu o diplomă sunte echivalate exclusi v de către inspectoratele şcolare judeţene.

Echivalarea studiilor se realizează pentru cetăţeni români, cetăţeni din statele membre ale Uniunii Europene, Spaţiul Economic European şi din Confederaţia Elveţiană şi pentru cetăţeni care au obţinut o formă de protecţie pe teritoriul României.

Elevii care au urmat  cursurile într-o unitate de învăţământ din altă ţară şi doresc dobândire ori redobândirea calităţii de elev în România,  se adresează unei unităţi de învăţământ  din zona de domiciliu, unitate care are nivelul de studii corespunzătoare vârstei elevului şi a ultimei clase absolvite. Până la finalizarea evaluării dosarului, elevii sunt înscrişi ca audienţi,  în cataloage provizorii.

Situaţia statistică privind echivalarea studiilor efectuate în străinătate, pentru anul 2018, se prezintă astfel:

-au fost echivalate 413 dosare dintre acestea:

 • 251 pentru nivel primar (clasa pregătitoare –IV)
 • 129 dosare pentru gimnaziu
 • 33 dosare pentru liceu(clasele IX-XII)

Ţările  în care elevii au studiat: Italia, Spania, Germania, Franţa, Belgia, Austria, Marea Britanie, Grecia, Republica Moldova,Irlanda, Turcia, Canada.

NU au fost solicitări de echivalare pentru şcolile profesionale şi pentru şcolile postliceale.

 

Inspector şcolar, Rodica Vădeanu