În perioada 01-28.02.2019, activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ a avut ca obiectiv principal realizarea acţiunilor din Programul de acţiuni al Inspecţiei Muncii pe anul 2019, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr. 108/1999, republicată, Legii nr. 319/2006, modificată şi completată şi Legii nr. 53/2003, modificată şi completată.

 1. ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN LUNA FEBRUARIE:

În această perioadă, s-au efectuat 263 de controale, ocazie cu care s-au constatat 333 de deficienţe în domeniul relaţiilor de muncă şi al securităţii şi sănătăţii în muncă şi s-au dispus tot atâtea măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate, aplicându-se 164 de sancţiuni contravenţionale din care 8 amenzi în cuantum de 358.000 lei si 139 de avertismente contravenţionale.

 1. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII ŞI SECURITĂŢII ÎN MUNCĂ ( SSM)

7 inspectori de muncă din cadrul compartimentului SSM au realizat 111 vizite de control şi evaluare la unităţi economice şi au aplicat în total 123 de sancţiuni contravenţionale in cuantum de 37.000 lei.

Analiza situaţiei accidentelor de muncă:

La Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamţ au fost comunicate 16 evenimente , din care 15 cu incapacitate temporară de muncă (cădere la acelaşi nivel/de la mică înălțime, utilizarea necorespunzătoare a echipamentelor de muncă, accident de traseu, cauze patologice) si 1 eveniment soldat cu deces (cadere de la inaltime).

 1. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL RELAŢIILOR DE MUNCĂ( RM)

12 inspectori de muncă din cadrul compartimentului RM au controlat 151 de agenţi economici. Cu prilejul controalelor, au fost aplicate 41 de sancţiuni contravenţionale, în cuantum de 321.000 lei, pentru încălcări ale Legii nr. 53/2003, modificată şi completată – Codul Muncii, Legii nr. 108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii,  H.G. nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, HG nr. 38/2008 privind organizarea timpului de muncă al persoanelor care efectuează activităţi mobile de transport rutier.

 

La 8 angajatori, au fost depistate 16 persoane  pentru care angajatorii nu au încheiat forme legale de angajare. Au fost dispuse 8 măsuri şi s-au aplicat 8 amenzi în cuantum de 300.000 lei.

Cu prilejul controalelor întreprinse în cursul lunii februarie 2019, pentru nerespectarea prevederilor H.G. nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă al salariaţilor au fost dispuse 61 de măsuri, în sensul respectării dispoziţiilor legale referitoare la înregistrarea elementelor prevăzute la art. 3, alin. 2, lit. a – i din actul normativ menţionat, cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii. Un numar de 2 angajatori au fost sancționati contravențional cu o amendă în cuantum de 3.000 lei și un avertisment.

 1. B. EVENIMENTE DEOSEBITE CARE AU AVUT LOC ÎN LUNA FEBRUARIE
 2. Şedinţa de lucru I.T.M. Neamţ – Consiliul Consultativ Tripartit

În data de 19.02.2019, ora 1100, la sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ s-a întrunit Consiliul Consultativ Tripartit constituit la nivelul inspectoratului. La sedinţă au participat atât membrii desemnaţi ai organizaţiilor sindicale şi patronale, cât şi reprezentanţii Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ. Participanţii au fost informaţi cu privire la apariţia unor acte normative care prezintă interes şi anume:

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 5 martie 2019 pentru completarea <LLNK 12018 176 10 201   0 18>Legii nr. 176/2018 privind internshipul.
 1. Actiunea de control privind respectarea prevederilor de sanatate si securitate in domeniile silvicultura si exploatari forestiere.

In perioada 05.02.2019-15.02.2019 au fost efectuate actiuni de control la angajatorii care efectueaza activitati specifice lucrarilor silvice si exploatarii forestiere.  Au fost verificati un numar de 22 de angajatori.

În domeniul securității și sănătății în muncă, s-au constatat un numar de 32 deficiențe pentru care s-au dispus 32 măsuri de remediere. Au fost sancționați un număr de 21 angajatori, cărora li s-a aplicat sanctiuni contravenționale  în cuantum de 9.000 lei.

Din punct de vedere a relațiilor de muncă, în cadrul acestei acțiuni, au fost  identificati la locul de muncă, 6 lucrători fără forme legale de angajare.

Cu aceasta ocazie, pentru muncă fără forme legale, au fost aplicate 2 amenzi  în valoare de 120.000 lei . Au fost dispuse 17 măsuri de remediere a neconformităților constatate.

Deficienţe identificate în domeniul relaţiilor de muncă:

 • Angajatorul nu a încheiat contract individual de muncă, în formă scrisă, cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii de către salariat;
 • Angajatorul nu respectă dispoziţiile legale referitoare la obligaţia de a ţine la locul de muncă evidenţa orelor de muncă prestate zilnic de către fiecare salariat, cu evidenţierea orei de începere şi a celei de sfârşit al programului de lucru;
 • Angajatorul nu face dovada informării salariaţilor, prin act adiţional încheiat la contractele individuale de muncă al acestora, cu privire la data plăţii drepturilor salariale;
 • Angajatorul nu respectă prevederile legale referitoare la obligaţia de a completa dosarul personal al fiecărui salariat cu cel puţin actele necesare angajării, contractul individual de muncă, actele adiţionale şi celelalte acte referitoare la modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor individuale de muncă, acte de studii/ certificate de calificare, precum şi orice alte documente care certifică legalitatea şi corectitudinea completării în registru;
 • Angajatorul nu respectă termenul legal de transmitere în REVISAL a elementelor raportului de muncă;
 • Angajatorul nu face dovada intocmirii si completarii regulamentului intern.

Deficienţe identificate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

 • Cabina TAF-ului folosit la colectarea lemnului nu este echipata cu mijloacea de prim ajutor ;
 • Lucratorii desemnati pentru acordarea primului ajutor nu sunt instruiti prin servicii medicale de medicina muncii;
 • TAF-ul nu are lant asigurator la usa de acces in cabina;
 • Macaraua hidraulica montata pe autoutilitara de transport busteni a fost pusa in functiune si folosita fara a avea autorizatie de functionare I.S.C.I.R.;
 • Lucratorii nu purtau echipament individual de protectie;
 • Angajatorul nu a luat masuri pentru autorizarea exercitarii meseriilor si a profesiiilor prevazute in legislatia specifica;
 • Lipsa semnalizarii de SSM, corespunzatoare la locurilor de munca, conform riscurilor existente;
 • Lipsa controlului medical periodic la salariati la termenul scadent;
 • Nerespectarea tehnologiei de doborare a arborilor de catre fasonator.

III. În luna februarie 2019, inspectorii de muncă au participat la 1 şedinţă a comitetului de securitate şi sănătate în muncă organizată de 1 angajator cu peste 50 de lucrători, şedinţa în cadrul căreia a fost încurajată realizarea unui dialog real între partenerii sociali: patronat, sindicat/reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice, astfel încât lucrătorii să aibă posibilitatea de a solicita îmbunătăţiri privind securitatea şi sănătatea în muncă, de a oferi sugestii şi de a face propuneri, pentru crearea unor locuri de muncă sigure şi sănătoase.

Ioan Popescu – Inspector şef

 Asigurarea transparenţei veniturilor salariale 

Potrivit art. 33 alin. (1) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice toate autorităţile şi instituţiile publice enumerate la art. 2 alin. (1) si (3) vor publica la sediul propriu şi pe pagina proprie de internet, în datele de 31 martie si 30 septembrie ale fiecarui an, şi vor menţine publicată o lista a tuturor funcţiilor din autorităţile sau instituţiile publice respective ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice.

Lista trebuie să cuprindă următoarele elemente:

 • salariul de bază, solda funcţiei de bază/salariul funcţiei de bază, indemnizaţia de încadrare sau indemnizaţia lunară, după caz;
 • tipul, baza de calcul, cota procentuală, valoarea brută a sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor şi premiilor eligibile pentru fiecare funcţie, precum şi baza legală a acordării acestora;
 • valoarea anuală a voucherelor de vacanţă care urmează să fie acordate pentru o perioadă lucrată de un an, precum şi baza legală a acordării acestora;
 • valoarea anuală a indemnizaţiei de hrană care urmează să fie acordată pentru o perioadă lucrată de un an, precum şi baza legală a acordării acesteia;
 • orice alte drepturi în bani şi/sau în natură, dacă este cazul, precum şi baza legală a acordării acestora;
 • orice informaţii cu privire la posibile limitări ale venitului salarial, precum şi baza legala a acestora.

Verificarea respectării acestei obligaţii intră în competenţa Inspecţiei Muncii. Nerespectarea prevederilor legale menţionate anterior atrage răspunderea contravenţională a conducătorului autorităţii sau instituţiei publice în cauza şi se sancţionează cu amendă între 5.000 lei şi 10.000 lei.

Ioan Popescu – Inspector şef