RAPORT DE ACTIVITATE AL PREFECTULUI

În conformitate cu Legea nr. 340/2004, privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, şi alte acte normative în vigoare, în calitate de reprezentant al Guvernului în teritoriu, în perioada 20.03.2018 – 18.04.2018, în Instituţia Prefectului-Judeţul Neamţ, prefectul judeţului, Daniela SOROCEANU, a coordonat desfăşurarea următoarelor activităţi,:

 referitor la aplicarea şi respectarea Constituţiei, a legilor, a ordonanţelor şi a hotărârilor Guvernului, a celorlalte acte normative, precum şi a ordinii publice:
a) a dispus implementarea Regulamentului de acces în instituţie, conform O.M.A.I. nr. S/108/2011 privind serviciul de permanenţă şi accesul în unităţile/structurile M.A.I.;
b) a dispus intrarea în legalitate a activităţii de acreditare a tuturor organismele de presă care au solicitat şi îndeplinit condiţiile impuse de Legea nr. 544 /2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.
 referitor la realizarea în judeţ, a obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare:
a) a întrunit Colegiul Prefectural, dispunând, în conformitate cu competenţele şi atribuţiile ce îi revin, potrivit legii, programul de activităţi ce va fi întreprins în anul 2018, regulamentul de acces în unitate al membrilor colegiului, în conformitate cu O.M.A.I. nr. S/108/2011 privind serviciul de permanenţă şi accesul în unităţile/structurile M.A.I.;
b) a întocmit documentaţia privind promovarea unei Hotărâri de Guvern având ca obiect acordarea unui sprijin financiar pentru renovarea acoperişurilor posturilor de poliţie din comunele Grinţieş, Farcaşa şi Dămuc – suma fiind 307.196,26 lei;
c) a dispus modificarea şi/sau reactualizarea celor 25 de comisii din cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Neamţ;
d) a dispus şi aprobat reactualizarea Regulamentului Intern, Regulamentului de Organizare şi Funcţionare;
e) a dispus actualizarea procedurilor operaţionale de lucru din cadrul instituţiei;
f) au fost înregistrate, soluţionate şi sunt în curs de soluţionare un număr de 85 de petiţii;
g) a primit în audienţe un număr de 20 de persoane (Piatra-Neamţ, Târgu-Neamţ, Roman);
h) a dispus consilierea atât la sediul instituţiei cât şi telefonic a unui număr de 90 de persoane, cu diferite solicitări/informări;
i) s-au înregistrat la nivelul instituţiei un număr de 2800 de documente;
j) a dispus şi aprobat statul de personal;
k) a dispus şi aprobat, prin ordin de prefect, organigrama;
l) a dispus efectuarea unui control privind desfăşurarea activităţii unei autorităţi locale, constatându-se deficienţe ce vor fi remediate prin măsuri cu termen (Comuna Poiana Teiului);
m) a dispus verificarea şi eliberarea unui număr de 254 de apostile (acte oficiale administrative întocmite pe teritoriul României, care urmează să producă efecte pe teritoriul altui stat semnatar al Convenţiei de la Haga, adoptată în data de 05.10.1961);
n) a aprobat Raportul de activitate pe trimestrul I – anul 2018 al Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoarte Simple Neamţ;
o) a aprobat Raportul de activitate pe trimestrul I – anul 2018 al Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Neamţ;
p) a dispus emiterea unui număr de 12 comunicate de presă, postate pe site-ul instituţiei.
 referitor la acţiunile pentru menţinerea climatului de pace socială şi a unei comunicări permanente cu toate nivelurile instituţionale şi sociale, acordând o atenţie constantă prevenirii tensiunilor sociale:
a) a solicitat informaţii şi a dispus măsuri (controale) în privinţa deşeurilor existente pe lacul de acumulare Izvorul Muntelui, urmare a unor solicitări/sesizări din partea presei locale, antrenând instituţii precum: Sistemul de Gospodărire a Apelor, Sucursala Hidrocentrale Bistriţa, Comisariatul Gărzii Naţionale de Mediu;
b) a solicitat informaţii şi a dispus măsuri (deplasare la faţa locului a persoanelor cu atribuţii în domeniu) în privinţa existenţei unui stol de berze în apropierea localităţilor Săvineşti/Dumbrava-Roşie, urmare a unei petiţii/informări telefonice a unui cetăţean, antrenând instituţii precum: Primăria comunei Săvineşti, Primăria comunei Dumbrava-Roşie, Direcţia Sanitar-Veterinară şi Siguranţa Alimentelor Neamţ;
– a solicitat informaţii şi dispus măsuri (controale) în privinţa evenimentului de la PARCUL ZOOLOGIC “COZLA” Piatra-Neamţ – când un animal sălbatic (maimuţă) a reuşit să scape din spaţiul special amenajat, antrenând instituţii precum: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Petrodava” al judeţului Neamţ, Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Neamţ, Primăria Piatra-Neamţ, Direcţia Sanitar-Veterinară şi Siguranţa Alimentelor Neamţ (acţiune în derulare).
 referitor la colaborarea cu autorităţile administraţiei publice locale pentru determinarea priorităţilor de dezvoltare teritorială:
a) a centralizat şi a transmis MINISTERULUI CULTURII ŞI IDENTITĂŢII NAŢIONALE, pe baza inventarului de proiecte din judeţul Neamţ dedicate aniversării CENTENARULUI ROMÂNIEI, fişele tehnice pentru 20 de proiecte ( aplicanţi: autorităţi locale, instituţii culturale);
b) a invitat la sediul instituţiei factori de decizie din comunele Crăcăoani, Bălţăţeşti, directorul Companiei Judeţene Apaserv SA, comisarul şef al Comisariatului Judeţean al Gărzii Naţionale de Mediu Neamţ, responsabilii urbanism din cele două primării, în vederea clarificării unor aspecte privind investiţia de alimentare cu apă în satul Magazia, comuna Crăcăoani, în proximitatea căreia a fost depistată o platformă de gunoi de grad, aceasta din urmă aflată pe raza comunei Bălţăteşti. Ca urmare a discuţiilor şi analizării documentelor existente, a dispus măsuri concrete pentru fiecare din entităţile mai sus menţionate, cu termene clare în vederea remedierii situaţiei.
 referitor la activitatea de verificare a legalităţii actelor administrative ale consiliului judeţean şi ale consiliilor locale sau ale primarilor:
a) au fost verificate din punct de vedere al legalităţii aproximativ 3000 de hotărâri şi dispoziţii, din care 25 de acte au fost considerate ca fiind emise/adoptate cu încălcarea în total sau în parte a unor reglementări legale în materie (pentru o hotărâre a Consiliului Local Poiana Teiului, instituţia a promovat acţiune în contencios administrativ);
b) au fost eliberate un număr de 84 titluri de proprietate, din care:
A. 78 de titluri de proprietate noi;
B. 1 titlu de proprietate rescris;
C. 5 duplicate ale titlurilor de proprietate;
c) au fost verificate şi rectificate 39 de titluri de proprietate;
d) au fost emise cinci ordine de prefect privind atribuirea şi/sau de modificare a unor proprietăţi.
 referitor la măsurile de pregătire şi intervenţie pentru situaţii de urgenţă:
a) a fost activat PLANUL ROŞU DE INTERVENŢIE – eveniment rutier – pod Viişoara, comuna Alexandru cel Bun (9 victime + 1 supravieţuitor);
b) a convocat două şedinţe ale Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ, fiind emise trei hotărâri având ca obiect:
* aprobarea Planului de activităţi a C.J.S.U. Neamţ pe anul 2018;
* aprobarea Programului pentru salubrizarea cursurilor de apă, realizarea şi întreţinerea şanţurilor şi rigolelor din localităţile judeţului Neamţ, în vederea asigurării secţiunilor de scurgere a apelor mari;
* aprobarea listei obiectivelor social-economice aflate în administrarea structurilor Ministerului Afacerilor Interne, avariate în urma fenomenelor meteorologice din perioada ianuarie – februarie 2018, de pe raza județului Neamţ, precum şi a necesarului de fonduri pentru înlăturarea efectelor acestora (posturile de poliţie Grinţieş, Farcaşa, Dămuc);
c) a participat la exerciţiul de cooperare cu tema: Producerea unui incendiu la centrul comercial Shopping City Piatra-Neamţ şi aplicarea Planului Roşu de intervenţie al judeţului Neamţ;
d) a emis ordin al prefectului privind reorganizarea C.J.S.U. Neamţ şi a grupului de suport tehnic;
e) a constituit, prin ordin al prefectului, comisii mixte formate din specialişti care au evaluat pagubele produse pe raza a 16 U.A.T.-uri, ca urmare a fenomenelor hidrometeorologice periculoase din perioada ianuarie-martie, suma totală a acestor pagube fiind de 1.190.910 lei.

Alte activităţi:
 A reprezentat Guvernul României în teritoriu la 9 manifestări/ceremonii organizate de diferite instituţii din judeţul Neamţ/ambasade, cu diverse teme (Masă rotundă – Înfrăţirea Judeţului Neamţ cu cinci raioane din Republica Moldova, AMERICAN SHELF – DONAŢIE DE CARTE, Centenarul Unirii Basarabiei cu România, Ziua Poliţiei Române, Ziua Jandarmeriei Române, Ceremonial de învestire al subprefectului, etc.).

Prefectul Judeţului Neamţ,
Daniela SOROCEANU