În perioada 01.09-30.09.2023, activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ a avut ca obiectiv principal realizarea acţiunilor din Programul cadru de acţiuni al Inspecţiei Muncii pe anul 2023, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr.108/1999, republicată, Legii nr.319/2006, modificată şi completată şi ale Legii nr.53/2003, republicată, modificată şi completată.

 1. ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN LUNA SEPTEMBRIE :

În luna septembrie 2023, la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ, au fost realizate un număr de 246 acţiuni de control, din care 144 în domeniul relaţiilor de muncă şi 102 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Urmare finalizării acestor acţiuni, au fost dispuse 229 măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate.

Un număr de 110 angajatori au fost sancţionaţi cu 136 sancţiuni contravenţionale, din care 113 avertismente contravenţionale şi 23 amenzi în cuantum de 99.900 lei.

A1. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII ŞI SECURITĂŢII ÎN MUNCĂ

În luna septembrie 2023, au fost realizate un număr de 102 acţiuni de control în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Au fost dispuse 65 măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate.

Un număr de 58 angajatori au fost sancţionaţi cu 63 sancţiuni contravenţionale, din care 58 avertismente contravenţionale şi 5 amenzi în cuantum de 20.000 lei.

Analiza situaţiei evenimentelor de muncă:

La Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamţ au fost comunicate 18 evenimente de muncă. Împrejurările în care s-au produs cele mai multe evenimente se referă la utilizarea necorespunzătoare a echipamentelor de muncă și  accidentele de circulaţie. Dintre evenimentele comunicate, două a fost mortale.Toate evenimentele  comunicate sunt în curs de cercetare.

A2. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL RELAŢIILOR DE MUNCĂ

În luna septembrie 2023, inspectorii de muncă au efectuat un număr de 144 controale, au dispus 164 măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate şi au aplicat în total 73 sancţiuni contravenţionale, din care 18 amenzi în cuantum de 79.900 lei şi 55 avertismente contravenţionale.

La trei angajatori au fost identificate trei persoane care prestau activitate fără a avea încheiate contracte individuale de muncă în formă scrisă, cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii. Domeniile de activitate în care se presta muncă nedeclarată erau: comerţ şi transporturi.

În luna septembrie 2023, angajatorii au încheiat şi înregistrat la instiţuţia noastră 17 contracte colective de muncă și un act adițional la contractul colectiv de muncă .

 

 

 1. EVENIMENTE DEOSEBITE CARE AU AVUT LOC ÎN LUNA SEPTEMBRIE:    

I.Acţiunea nr. 5 din Programul Cadru al Inspecţiei Muncii – Campanie naţională de supraveghere a pieţei produselor industriale din domeniul de competenţă al Inspecţiei Muncii, conform Programului sectorial pentru anul 2023, coordonat de către Comisia Europeană

În luna septembrie 2023 au fost verificaţi şase agenţi economici şi un număr de 25 produse. A fost dispusă o măsură de remediere şi a fost aplicat un avertisment contravenţional.

 1. Campania Naţională pentru verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind încheierea și executarea contractelor individuale de muncă şi pentru verificarea modului în care sunt respectate cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor, de către toţi angajatorii care desfăşoară următoarele activități: Alte servicii de cazare-cod CAEN 5590; Facilități de cazare pentru vacanțe și pentru perioade de scurtă durată-cod CAEN -5520, Hoteluri și alte facilități de cazare-cod CAEN -5510

În perioada 28.08-08.09.2023, s-a desfăşurat Campania Naţională pentru verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind încheierea şi
executarea contractelor individuale de muncă şi pentru verificarea modului în care
sunt respectate cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia
sănătăţii lucrătorilor, de către toţi angajatorii care desfăşoară următoarele activități: Alte servicii de cazare-cod CAEN 5590; Facilități de cazare pentru vacanțe și pentru perioade de scurtă durată-cod CAEN -5520, Hoteluri și alte facilități de cazare-cod CAEN -5510. Obiectivele campaniei au fost:

 • identificarea angajatorilor care nu respectă prevederile legale carereglementează relaţiile de muncă şi luarea măsurilor care se impun pentru
  determinarea acestora să se conformeze dispoziţiilor legale;
 • eliminarea neconformităţilor constatate, prin dispunerea de măsuri obligatoriipentru remedierea neconformităţilor şi aplicarea sancţiunilor contravenţionalecorespunzătoare;
 • creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi lucrătorilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniile relaţiilor de
  muncă;
 • creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi lucrătorilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă pentru domeniile de activitate menționate;

– eliminarea neconformităţilor constatate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă la angajatorii din domeniile de activitate vizate de campanie.

Au fost verificaţi 19 angajatori. Pentru deficienţele constatate cu ocazia controalelor au fost dispuse 34 de măsuri de remediere şi au fost aplicate un număr de 22 sancţiuni contravenţionale, din care o amendă în cuantum de 3.000 lei şi 21 avertismente contravenţionale.

Deficienţele constatate în acţiunile de control au fost următoarele:

 • angajatorul nu acordă sporul pentru zilele de repaus săptămânal;
 • angajatorul nu a făcut dovada plăţii drepturilor salariale către toţi salariaţii îndreptăţiţi prin semnarea statelor de plată precum şi prin orice alte documente justificative care demonstrează efectuarea plăţii;
 • dosarele de personal erau incomplete;
 • angajatorul nu a cuprins în contractele individuale de muncă cu timp parțial repartizarea programului de lucru;
 • angajatorul nu respecta obligaţia de a ţine la locul de muncă evidenţa orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidenţierea orelor de începere şi de sfârşit ale programului de lucru;
 • angajatorul nu a asigurat controlul medical periodic al lucrătorilor;
 • nu erau desemnate persoanele care acordă primul ajutor la locul de muncă;
 • angajatorul nu a prezentat buletine de verificare pentru instalația electrică;
 • angajatorul nu a făcut dovada achiziționării și acordării echipamentului individual de protecție pentru lucrători;
 • angajatorul nu a dotat toate locurile de muncă cu trusă medicală de prim ajutor;
 • angajatorul nu a organizat corespunzător activitatea de prevenire și protecție.

III. Acţiunea nr. 1 din Programul Cadru al Inspecţiei Muncii – CAMPANIA EUROPEANĂ PENTRU LOCURI DE MUNCĂ SIGURE ȘI SĂNĂTOASE – Locuri de muncă sigure și sănătoase: Securitatea şi sănătatea în muncă în era digitală”

În data de 28.09.2023, a avut loc o şedinţă de informare şi conştientizare a angajatorilor, la sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamț.

Acţiunea de promovare a fost organizată cu ocazia Săptămânii Europene de Securitate şi Sănătate în Muncă – “Securitatea şi Sănătatea în muncă în era digitală”, sub egida Agenţiei Europene pentru Securitate şi Sănătate în Muncă.

Campania pentru locuri de muncă sigure și sănătoase 2023-2025, organizată la nivelul Uniunii Europene de către Agenţia Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă              (EU-OSHA), are ca temă: “Securitatea şi sănătatea în muncă în era digitală”.

Campania „Locuri de muncă sigure și sănătoase” 2023-2025 în era digitală creşte gradul de sensibilizare cu privire la impactul noilor tehnologii digitale asupra muncii și a locurilor de muncă și la provocările și oportunităţile asociate în materie de securitate și sănătate în muncă și oferă o platformă pentru schimbul de soluţii de bune practici.

Campania se adresează:

 • angajatorilor și lucrătorilor din sectorul public și privat, inclusiv celor care activează în întreprinderile mici și mijlocii;
 • managerilor, conducătorilor locurilor de muncă, lucrătorilor desemnaţi pentru activităţile de protecţie și prevenire a riscurilor profesionale, serviciilor interne de prevenire și protecţie;
 • sindicatelor și reprezentanţilor lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii și sănătăţii lucrătorilor, serviciilor externe de prevenire și protecţie;
 • organizaţiilor patronale;
 • asociaţiilor profesionale;
 • instituţiilor cu atribuţii în domeniul securităţii și sănătăţii în muncă și al asigurării la accidente de muncă și îmbolnăviri profesionale;
 • furnizorilor de servicii și de formare în domeniul securităţii și sănătăţii în muncă și
  comunităţilor educaţionale.

La acțiune au fost invitați să participe reprezentanți ai angajatorilor, lucrători desemnaţi pentru a se ocupa de activităţile de prevenire şi protecţie, lucrători şi reprezentanţi ai lucrătorilor cu răspunderi specifice cu atribuții de securitate şi sănătate în muncă. Au fost prezenți 21 de participanți.

La această întâlnire de lucru, din partea Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamț, au participat şeful serviciului control SSM şi inspectori de muncă SSM.

Tematica abordată în cadrul ședinței a fost: prezentarea acțiunii nr. 1 din Programul Cadru de Acțiuni al Inspecției Muncii pentru anul 2023, obiective, anticiparea şi gestionarea schimbării, riscurile psihosociale şi ergonomice, riscurile specifice erei digitale.

 1. Acţiunea nr. 2 din Programul Cadru al Inspecţiei Muncii – Campanie naţională de verificare a modului de respectare a cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcţiilor – cod. CAEN 41, 42, 43.

În perioada aprilie-septembrie 2023, au fost verificaţi 50 angajatori. Inspectorii de muncă au constatat 32 de neconformităţi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, pentru care au fost dispuse măsuri de remediere şi au aplicat un număr de 32 de sancțiuni contravenţionale, din care 6 amenzi în cuantum de 22.000 lei și 26 avertismente contravenționale. A fost sistată activitatea la 3 echipamente de muncă și la 2 locuri de muncă.

V.Acţiunea nr. 13 din Programul Cadru al Inspecţiei Muncii – Acţiune de verificare şi control a respectării prevederilor SSM în domeniile: hoteluri şi alte facilităţi de cazare  (Cod CAEN 55) şi restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie (Cod CAEN 56)

În perioada  ianuarie-septembrie 2023, s-a desfăşurat Acţiunea de verificare şi control a respectării prevederilor SSM în domeniile: hoteluri şi alte facilităţi de cazare (Cod CAEN 55) şi restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie (Cod CAEN 56).

Obiectivele campaniei au fost:

 • creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a angajaţilor în ceea cepriveşte necesitatea respectării prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă pentru domeniile de activitate menţionate;
 • identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor prezente în mediul de muncă;
 • identificarea echipamentelor de muncă care pot prezenta riscuri pentru lucrători;
 • verificarea modului de instruire a lucrătorilor şi de însuşire a instrucţiunilor predate;
 • eliminarea neconformităţilor constatate în domeniul securităţii şi sănătăţii înmuncă.

Au fost verificaţi 47 angajatori. Pentru deficienţele constatate cu ocazia controalelor au fost dispuse 47 de măsuri de remediere. La 39 angajatori  au fost aplicate un număr de 47 sancţiuni contravenţionale, din care 2 amenzi în cuantum de 6.500 lei şi 45 avertismente contravenţionale.

Deficienţele constatate în acţiunile de control au fost următoarele:

 • angajatorul nu a organizat activitatea de acordare a măsurilor de prim ajutor la locul de muncă;
 • angajatorul nu a asigurat condiţii conforme de funcţionare pentru echipamentele de încălzire;
 • angajatorul nu a asigurat controlul medical periodic al lucrătorilor;
 • angajatorul nu a prezentat buletine de verificare pentru instalaţia electrică;
 • angajatorul nu a făcut dovada achiziţionării şi acordării echipamentului individual de protecţie pentru lucrători;
 • angajatorul nu a dotat toate locurile de muncă cu trusă medicală de prim ajutor;
 • angajatorul nu a organizat corespunzător activitatea de prevenire şi protecţie.
 1. Acţiuni de informare a angajatorilor şi angajaţilor cu privire la legislaţia muncii în domeniul relaţiilor de muncă şi al securităţii şi sănătăţii în muncă

În luna septembrie 2023, un număr de 166 angajatori au fost informaţi în timpul acţiunilor de control, cu privire la respectarea legislaţiei în domeniul relaţiilor de muncă şi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

În această lună au fost transmise prin e-mail un număr de 180 informări cu privire la legislaţia din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

În data de 26 septembrie 2023, în sala „Mihail Sadoveanu” a Palatului Administrativ a fost organizată o reuniune de lucru a Comisiei de Dialog Social a Judeţului Neamţ. La această întâlnire, inspectorul șef adjunct RM al Inspectoratului Teritorial  de Muncă Neamţ a prezentat un material informativ cu tema: „Activități alternative celor de control desfășurate de Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamț, în sprijinul angajaților și angajatorilor”.

 

C.NOUTĂŢI LEGISLATIVE ÎN LUNA SEPTEMBRIE:

 • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 70 din 31 august 2023 pentru modificarea şi/sau completarea unor acte normative din domeniul pensiilor publice;
 • Ordonanța Guvernului nr. 42 din 31 august 2023 pentru modificarea şi completarea <LLNK 12006 095 13 291   0 17>Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative;
 • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 72 din 31 august 2023 pentru modificarea unor acte normative în domeniul educaţiei, precum şi pentru modificarea <LLNK 12019    57182 3K1   0 46>Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 • Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 135 din 30 august 2023 pentru aprobarea <LLNK 12023 0110BT01   0 16>Normelor tehnice privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea şi scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu;
 • Ordinul ministrului finanţelor publice 2.538 din 12 septembrie 2023 pentru modificarea şi completarea <LLNK 12005 0112AZD1   0 21>Normelor metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) şi a ordinului de plată multiplu electronic (OPME), aprobate prin <LLNK 12005   246 52AZ=1   0 51>Ordinul ministrului finanţelor publice                          nr. 246/2005;
 • Hotărârea Guvernului 865 din 14 septembrie 2023 pentru modificarea şi completarea <LLNK 12011     0112 3S1   0 21>Normelor metodologice de aplicare a prevederilor <LLNK 12010   111182 3E1   0 47>Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobate prin <LLNK 12011    52 22 361   0 32>Hotărârea Guvernului nr. 52/2011;
 • Hotărârea Guvernului 900 din 28 septembrie 2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.