În perioada 26.07.2022-05.08.2022 s-a desfăşurat Acţiunea de verificare a respectării prevederilor legale de securitate şi sănătate în muncă în ceea ce priveşte modul de utilizare a echipamentelor de muncă şi a tehnologiilor de exploatare în parchetele forestiere, inclusiv la transportul tehnologic al masei lemnoase pe drumurile forestiere
precum şi de respectare a prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă.
Obiectivele campaniei au fost:
 creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a angajaţilor din domeniul verificat în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi a relaţiilor de muncă;
 diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatorii care desfăşoară activitate în acest domeniu, a prevederilor legale din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi a relaţiilor de muncă.
 identificarea şi combaterea muncii nedeclarate şi subdeclarate şi luarea măsurilor care se impun pentru determinarea respectării prevederilor legale de către angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul exploatării forestiere.

Au fost verificaţi 22 de angajatori. Pentru deficienţele constatate cu ocazia controalelor au fost aplicate un număr de 24 sanţiuni contravenţionale din care 10 amenzi în cuantum de 101.000 lei şi 14 avertismente contravenţionale.

Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), informaţiile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest document sunt confidenţiale. Acestea sunt destinate exclusiv persoanei/persoanelor menţionate ca destinatar/destinatari şi altor persoane autorizate să-l primească. Dacă aţi primit acest document în mod eronat, vă adresăm rugămintea de a returna documentul primit, expeditorului La 4 angajatori au fost identificate 4 persoane care prestau muncă fără a avea încheiat contract individual de muncă în formă scrisă, cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii.
Deficienţele constatate în acţiunile de control în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost următoarele:
– nu erau utilizate de către lucrători echipamentele individuale de protecţie (casca de protecţie, pantaloni antilanţ), acordate de angajatori;
– lipsa trusei sanitare de acordare a primului ajutor la locul de muncă;
– nu erau efectuate controalele medicale periodice ale lucrătorilor;
– nu era realizate semnalizările de securitate şi sănătate în muncă în parchete şi platforme primare;
– macaraua pentru ridicarea buştenilor nu avea aviz ISCIR.
Deficienţele constatate în acţiunile de control în domeniul relaţiilor de muncă au fost următoarele:
– primirea la muncă a unei persoane fără încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă, cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii;
– nu era prevăzută data plăţii salariului în cuprinsul contractului individual de muncă;
– angajatorul nu a cuprins în contractul individual de muncă cu timp parțial repartizarea programului de lucru;
– dosarele de personal ale salariaţilor erau incomplete.