Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în calitate de Autoritatede Management pentru Programul Regional Nord-Est 2021-2027, a publicat în data de 26 ianuarie 2024, Ghidul Solicitantului pentruInvestiții în clădirile publice în vederea creșterii eficienței energetice”, apel dedicat Municipiilor. Obiectivul specific al acestei priorități îlreprezintă promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Alocarea financiară disponibilă este de 107,69 milioane euro.

Apelul este dedicat unităților administrativ-teritoriale municipii șiparteneriatelor dintre municipiu și judeţul/ oraşe/ municipii/ comune din: zona funcţională urbană (Z.U.F)/ zona metropolitană (Z.M)/ instituții șiservicii publice de interes aflate în subordinea unităților administrativteritoriale municipiu/ instituții publice centrale.

Acțiunile sprijinite in cadrul acestui apel vizează:

I. Măsuri de creștere a eficienței energetice:

Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii
Lucrări de înlocuire a instalațiilor de producere și utilizare agent termic pentru încălzire și apă caldă menajeră cu surse regenerabile
Lucrări de instalare/ reabilitare/ modernizare a sistemelor de climatizare, ventilare naturală și ventilare mecanică pentru asigurareacalităţii aerului interior
Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/ sau termice pentru consum propriu
Implementarea sistemelor inteligente de management energetic pentruîmbunătățirea eficienței energetice și monitorizarea consumurilor de energie
Dotarea clădirilor cu sisteme de iluminat inteligente
Modernizarea lifturilor
Acțiuni de informare, consultare, conștientizare a grupului țintăprivind avantajele oferite de îmbunătățirea eficienței energetice, cât șidiseminarea de informații referitoare la rezultatele pozitive obținutedin implementarea proiectelor.

II. Măsuri conexe care contribuie la implementarea proiectului

Cererile de finanțare vor putea fi depuse prin sistemul informatic MySMIS 2021/2021+ în perioada 30 ianuarie 2024 – 31 iulie 2024.

Valoarea minimă nerambursabilă este de 500.000 euro, iar mecanismul de selecție este unul necompetitiv, cu depunere continuă a proiectelor până la termenul de închidere.  

Mai multe informații despre acest apel finanțat în cadrul ProgramuluiRegional Nord-Est 2021-2027 sunt disponibile aicihttps://regionordest.ro/prioritatea-3/eficienta-energetica-cladiri